شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
خب آخرش چي شد؟ رم گوشيتون گم نگشت؟
پاك روان
نخير. رفتيم توو... ولي بهش دست نزدم.تا موقع ناهار، فقط توو حرف زدن به محض اينكه فهميدن آوردم، كلي بحث شد كه چرا آوردي؟ براي چي؟ ممنوع شده ، چرا گوش نكردي؟......
پس تنبيه شدين
چراغ جادو
پاك روان
رتبه 0
0 برگزیده
326 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
پاك روان عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top