سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا

کم کم ورشکسته می شم

نشسته بود لبی مادی،

پام توو آب بود آآآ داشتم خودم رو ارزیابی عملکرد میکردم.

خدا وکیلی عمر مفیدم چندان هم ارزشی نداشته!!!!.... 

جوان مجرد و بیکار و بی سرمایه ای که. ...


مطلب قبلی : الا به ذکر الحسین======== =