سفارش تبلیغ
صبا

کم کم ورشکسته می شم

نشسته بودم لبی مادی،

پام توو آب بود آآآ داشتم خودم رو ارزیابی عملکرد میکردم.

خدا وکیلی عمرِ مفیدم چندان هم ارزشی نداشته!!!!.... 

جوان مجرد و بیکار و بی سرمایه ای که ...


مطلب بعدی : پلاکهای تنها مانده (بلاگ تا پلاک 2)======== =